Fundacja Rozwoju Regionów

ul. Świętego Wojciecha 2/23
10-038 Olsztyn
REGON 280596599
NIP 7393825102
frrpoland@frrpoland.pl

„Fundacja Rozwoju Regionów” z siedzibą w Olsztynie zarejestrowana 25 marca 2011r. w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Członkami Zarządu są Marcin Jaroś i Jarosław Kosiński

O fundacji
Fundacja statutowo wspiera rozwój regionów działaniami w zakresie:
 • Ochrony zdrowia
 • Gospodarki
 • Przedsiębiorczości oraz walka z bezrobociem
 • Edukacji i nauki, oświaty i wychowania
 • Działania na rzecz kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu
 • Opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami i promocji
 • Rolnictwa i leśnictwa
 • Informatyki i informatyzacji
 • Handlu
 • Współpracy międzynarodowej w nieograniczonym zakresie
 • Reklam, promocji, komunikacji i public relations
 • Informacji i przekazu
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
About fundation
The Foundation statutively supports regional development activities in the field of:
 • Protect your health
 • Economy
 • Entrepreneurship and the fight against unemployment
 • Education and science, education and upbringing
 • Activities for culture and arts and physical culture and sport
 • Care and social assistance, environmental protection and care for monuments and promotion
 • Agriculture and forestry
 • Informatics and computerization
 • Trade
 • International cooperation in unlimited scope
 • Advertising, promotion, communication and public relations
 • Information and communication
 • Hotels and similar accommodation
 • Tourist accommodation and short-stay accommodation
О фонде

Фонд поддерживает законодательно развитие региональной деятельности в области

 • Защита здоровья
 • Экономика
 • Предпринимательство и борьба с безработицей
 • Образование и наука, образование и воспитание
 • Меры по культуре и искусству, а также физической культуры и спорта
 • социального обеспечения и социальной защиты, охраны окружающей среды и охраны памятников и продвижение
 • сельского и лесного хозяйства
 • Компьютерные и информационные технологии
 • Торговля
 • Международное сотрудничество в области неограничен
 • Реклама, продвижение по службе, коммуникации и связей с общественностью
 • Информационные и коммуникационные
 • Гостиницы и похожие места проживания
 • Отдых и другие периоды краткосрочного проживания